Praktijkgebieden

U kunt WBS in de arm nemen voor het laten verrichten van een juridische analyse, advisering en begeleiding bij juridische vraagstukken van welke aard dan ook.

Voorbeelden van hulp die WBS aan particulieren én bedrijven biedt:

Aanbestedingsrecht

Hoe kan men als 'gepasseerde' partij in de betrekkelijk korte periode van de aanbestedingsprocedure nog effectief en zinvol zijn gelijk en zijn recht halen? Bent u van oordeel dat er bij een opdrachtverlening - mogelijk -aanbestedingsregels zijn geschonden?

WBS kan U hier op de volgende manieren terzijde staan:
 • het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse van een eventueel in te stellen Kort Geding. Bekeken zal worden of de gevoerde aanbestedingsprocedure op het eerste gezicht voldoet aan de beginselen van non-discriminatie, transparantie en objectiviteit en aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • in het verlengde daarvan kan worden opgetreden als Uw 'verbindingsman' met een noodzakelijk in te schakelen advocaat. Er kan, met andere woorden, voor worden zorg gedragen dat de advocaat alvast aan de zijlijn warm loopt voor het geval deze alsnog moet worden ingezet. Vanwege de korte termijnen valt er immers geen tijd te verliezen.

Voor het geval ondernemers twijfels hebben over hun ‘inschrijvingen’, kunnen deze - uiteraard vóór het moment van indiening - eveneens ter beoordeling worden voorgelegd.

Voorbeeld: advisering en begeleiding van thuiszorgorganisaties bij aanbestedingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Arbeidsrecht / Sociaal zekerheidsrecht

 • advisering en ondersteuning in arbeidsrechtelijke geschillen. Zowel voor werkgevers als voor werknemers treden wij op in ontslagzaken;
 • het maken van afspraken over beëindigings- of ontbindingsvergoedingen. Om de hoogte van zo'n vergoeding te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van uitgangspunten die zijn vastgelegd in de zogenaamd Landelijke Kantonrechtersformule.
 • het aantekenen van bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van het UWV aangaande de vaststelling van de mate van belastbaarheid (de wijze van berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage). Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). 

Bestuursrecht

 • Vergunningen / overheid: Ruimtelijke ordening, bouwvergunning, planschade, bestemmingsplan.

Consumentenrecht

 • het optreden in geval van miskoop of gebrekkige zaken; het inschakelen van geschillencommissies.

Contracten / Verbintenissenrecht

 • het opstellen van algemene voorwaarden;
 • het opstellen van contracten (o.a. convenanten, samenwerkingsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, ...);
 • het beoordelen van uw contracten en algemene voorwaarden alsmede die van uw (toekomstige) contractspartner;
 • advisering betreffende het beëindigen van overeenkomsten;
 • het voeren van contractsonderhandelingen;
 • het verlenen van bijstand wanneer u aanspraak wilt maken op een juiste en tijdige nakoming van de overeenkomst of de uitleg ervan een punt van geschil vormt.

Gezondheidsrecht

Een van de in omloop zijnde definities van ‘gezondheidsrecht’ luidt: “het geheel van rechtsregels dat rechtstreeks betrekking heeft op de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgerlijk, administratief en strafrecht in dat verband”. De regelgeving met betrekking tot de gezondheidszorg is complex en regelmatig aan verandering onderhevig.

WBS bestrijkt een deel van dit uitdijende terrein en verleent diensten aan woonzorgaanbieders, verzorgenden en verpleegkundigen alsmede cliënten (patiënten of verzekerden).

Huurrecht

 • Huur van woonruimte en bedrijfsruimte (winkelruimte, kantoren e.d.).
 • Advisering inzake o.m. het aangaan en de beëindiging van huurovereenkomsten, gebreken, huurprijsverhoging en problemen die (kunnen gaan) spelen bij (voorgenomen) renovatiewerkzaamheden (herstructurering wijk).

Ondernemingsrecht

 • het adviseren en begeleiden van (bestuurders van) stichtingen en verenigingen.
 • advisering t.a.v. het aangaan en beëindigen van vennootschappen en maatschappen;
 • het opstellen en wijzigen van statuten, algemene voorwaarden en contracten;
 • het doorlichten van uw bedrijf op de op deze website genoemde rechtsgebieden en het op basis van een juridische scan aangeven van mogelijke verbeteringen ter voorkoming van juridische problemen en daaruit voortvloeiende kosten, etc.

 

Schermafbeelding_2013-06-05_om_12.16.32.jpg© 2013 WBS Bureau voor Juridische en Redactionele Dienstverlening
John F. Kennedylaan 27  
3451 ZD Vleuten
T: 030-261 46 57
F: 030-261 46 92
M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.