Gezondheidsrecht

Bij WBS is men bekend met het beleidsdomein van de gezondheidszorg (sector Verpleging & Verzorging). WBS voert opdrachten uit t.b.v. een belangenorganisatie van woonzorgaanbieders en een grote thuiszorginstelling. De werkzaamheden behelzen het verrichten van onderzoek - juridisch of anderszins, signalering en het verzorgen van tekstproducties. Nauw betrokken zijnde bij tekstproducties en een grote hand hebbende in de politieke lobbyvoering, zag men zich er bij WBS toe genoodzaakt de complexe dossiers op het gebied van de AWBZ, de Wmo en nieuwe combinaties van wonen en zorg snel eigen te maken. 

Definitie

Een van de in omloop zijnde definities van 'gezondheidsrecht' luidt: "het geheel van rechtsregels dat rechtstreeks betrekking heeft op de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgerlijk, administratief en strafrecht in dat verband". De regelgeving met betrekking tot de gezondheidszorg is complex en regelmatig aan verandering onderhevig.

WBS bestrijkt een deel van dit uitdijende terrein en verleent diensten aan woonzorgaanbieders, verzorgenden en verpleegkundigen alsmede cliënten (patiënten of verzekerden).

Ook zorgvragers en (zelfstandige) beroepsbeoefenaren kunnen derhalve met hun vragen bij WBS terecht. De rechten en plichten van patiënten zijn vastgelegd in wetgeving. Hulpverleners zijn niet altijd goed op de hoogte van wat deze wetgeving met zich meebrengt. Dat geldt in de meeste gevallen ook voor de cliënten. Het komt regelmatig voor dat cliënten besluiten tot het indienen van een klacht over de hulpverlener of de zorginstelling. Deze klachten variëren en elke klacht heeft een eigen procedure met eigen doeleinden en beperkingen. WBS kan de (familie van de) cliënt hierin bijstaan.

Het praktijkgebied omvat terreinen die van groot belang zijn voor de hedendaagse gezondheidszorg.

Sleutelwoorden

·         Aanbestedingen Wmo;

·         Arbeidsrechtelijke geschillen;

·         AWBZ;

·         Commerciële initiatieven in de gezondheidszorg;

·         Contractering in de zorg;

·         Health Care Governance;

·         Indicatiestellingen (bezwaar en beroep);

·         Maatschappelijk ondernemen;

·         Mededingingsrecht;

·         Medische aansprakelijkheid en Medisch tuchtrecht;

·         Tarieven- en Budgetteringsgeschillen;

·         Toelating, (integratie) en samenwerking;

·         Verantwoorde zorg;

·         Verenigingsrecht en stichtingenrecht;

·         Zorgzwaartebekostiging;

·         Wetgeving

·         Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

·         Beleidsregels indicatiestelling AWBZ;

·         Besluit zorgaanspraken AWBZ;

·         Kwaliteitswet Zorginstellingen;

·         Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ);

·         Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);

·         Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische ziekenhuizen (Bopz);

·         Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst; (WGBo);

·         Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCK);

·         Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

·         Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ);

·         Wet toelating zorginstellingen (WTZi);

·         Zorgindicatiebesluit;

·         Zorgverzekeringswet (Zvw).

Praktijkvoorbeelden

Ten behoeve van opdrachtgevers (zowel zorgaanbieders als zorgvragers):

 • signalering van voor de sector relevante wet- en regelgeving, beleidsdocumenten en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: Wmo-monitoring in verband met te maken strategische keuzes; kennisverwerving op het terrein van Europese aanbestedingsprocedures, functiegerichte bekostiging, enz.;
 • het concipiëren van knelpuntnotities;
 • het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming (en operationalisering) van visiedocumenten aangaande 'Kwaliteit', mede in verband met, bijvoorbeeld, het project 'gelaagd en gefaseerd toezicht' (Inspectie Gezondheidszorg) en het contracteerbeleid van zorgkantoren;
 • relatiebeheer: het in opdracht aanschrijven van de Ministeries van VROM en VWS, en belangrijke actoren.

Voorbeelden:

 • het inkleden van een bij het ministerie van VROM aanhangig te maken verzoek om als zorginstelling te worden toegelaten als woningcorporatie;
 • het aan de orde stellen van de kwestie van de zgn. 'interregionale budgetoverhevelingen' (de problematiek van de regiobudgetten);
 • het aan de orde stellen van de relatie persoonsgebonden budgetten én 'verblijf';
 • het formuleren van een reactie n.a.v. de beleidsvisie van het kabinet inz. AWBZ-buitenland ('pensionado's' e.a.);
 • planontwikkeling m.b.t. het realiseren van kleinschalige woonvormen;
 • het opstellen van bezwaar- en beroepschriften namens zorgvragers die door het CIZ (voorheen RIO) te laag bleken te zijn geïndiceerd;
 • het concipiëren van 'tuchtrechtelijke' uitspraken (Klachtencommissies).
 • het ter discussie stellen van arbeidsdeskundige en verzekeringsgeneeskundige beoordelingen:
 • het aantekenen van bezwaar / beroep tegen beslissing (op bezwaar) van het UWV aangaande de vaststelling van de mate van belastbaarheid c.q. de wijze van berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage).
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); Ziektewet.

Interessante websites

www.minvws.nl

www.zorgregistratie.nl

www.cak-bz.nl

www.cce.nl

www.cibg.nl

www.ciz.nl

www.cvz.nl

www.ehealthnu.nl

www.gezondheidszorgbalans.nl

www.gupta-strategists.nl

www.igz.nl

www.jaarverslagenzorg.nl

www.kcwz.nl

ww.kiesbeter.nl

www.mejudice.nl

www.nma.nl

www.nza.nl

www.overheid.nl

www.pgb.nl

www.rijksoverheid.nl

www.rvz.nl

www.skipr.nl

www.veroz.nl

www.vilans.nl

www.wetten.overheid.nl

www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

www.wtzi.nl

www.zorggeenmarkt.nl

www.zn.nl

www.zorgvisie.nl

www.zorgvoorbeter.nl

www.zorgzwaartebekostiging.nl

 

Schermafbeelding_2013-06-05_om_12.16.32.jpg© 2013 WBS Bureau voor Juridische en Redactionele Dienstverlening
John F. Kennedylaan 27  
3451 ZD Vleuten
T: 030-261 46 57
F: 030-261 46 92
M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.