Algemene voorwaarden WBS

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer: 30 20 37 75. 

Tel.: 030 261 46 57

GSM: 06 11 88 1751.

hierna te noemen: 'gebruiker'. (Zie: 'Definities'.)

Deze Algemene Voorwaarden kennen de volgende indeling:

 • Definities (Artikel 1)
 • Algemeen / Toepasselijkheid (Artikel 2)
 • Aanbiedingen en offertes (Artikel 3)
 • Totstandkoming van de overeenkomst (Artikel 4)
 • Uitvoering van de overeenkomst (Artikel 5)
 • Wijziging van de overeenkomst (Artikel 6)
 • Contractsduur; uitvoeringstermijn (Artikel 7)
 • Honorarium (Artikel 8)
 • Betaling (Artikel 9)
 • Incassokosten (Artikel 10)
 • Onderzoek, reclames (Artikel 11)
 • Opzegging (Artikel 12)
 • Opschorting en ontbinding (Artikel 13)
 • Teruggave ter beschikking gestelde zaken (Artikel 14)
 • Aansprakelijkheid (Artikel 15)
 • Vrijwaringen (Artikel 16)
 • Risico-overgang (Artikel 17)
 • Overmacht (Artikel 18)
 • Geheimhouding (Artikel 19)
 • Intellectuele eigendom en auteursrechten (Artikel 20)
 • Geschillen (Artikel 21)
 • Toepasselijk recht (Artikel 22)
 • Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden (Artikel 23)

 

Definities

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. ‘Gebruiker / Opdrachtnemer’: de gebruiker van de algemene voorwaarden, in het gegeven geval de heer mr. W.B. Schuller, juridisch adviseur (en tekstschrijver), gevestigd te Vleuten (Utrecht) aan de John F. Kennedylaan 27, 3451 ZD, handelend onder de naam ‘WBS Bureau voor Juridische en Redactionele Dienstverlening’, hierna verder aangeduid als WBS.

Opdrachtnemer is een algemeen juridisch advieskantoor en een bureau voor tekstservices.

2. ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tot dienstverlening (‘Opdracht’, in de zin van artikel 7:400 BW e.v.).

3. ‘Opdrachtgever’: de wederpartij van gebruiker, cliënt. De cliënt als contractspartij van ‘WBS Bureau voor Juridische en Redactionele dienstverlening’, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer: 30 20 37 75, kantoorhoudende te Vleuten, John F. Kennedylaan 27, vertegenwoordigd door mr. W.B. Schuller;

4. ‘Cliënt’ [‘Opdrachtgever’ /’Debiteur’]: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de website van WBS of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door WBS aangeboden diensten / adviezen / producten / informatie ofwel de (rechts)persoon die WBS opdracht geeft zijn zaken te behartigen. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met het feit dat WBS geen advocatenkantoor is.

5. ‘Debiteur’: opdrachtgever, dan wel een derde die als hoofdelijk verbonden schuldenaar ten behoeve van opdrachtgever jegens mr. W.B. Schuller instaat voor betaling van de declaraties.

6. ‘Diensten / adviezen / producten / informatie': de prestaties waartoe WBS zich verbonden heeft, zoals diensten en/of adviezen, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door WBS aan cliënt, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door WBS aan cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en/of opdracht, alsmede de werkzaamheden, die WBS voor cliënt verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogt te verrichten;

7. ‘Honorarium’: de tussen WBS en opdrachtgever overeengekomen financiële vergoeding zoals bedoeld in artikel 7:405 BW, zulks exclusief verschotten, 5% kantoorkosten en verschuldigde BTW.

8. ‘Verschotten’: de door WBS in het kader van de uitvoering van de opdracht ten behoeve van opdrachtgever aan derden betaalde en te betalen kosten, zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten.

9. ‘Kantoorkosten’: de algemeen aanvaarde, vastgestelde en overeengekomen procentuele opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d..

10. ‘Declaraties’: Het geheel van door mr. W.B. Schuller aan een debiteur ter zake van voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden in rekening gebrachte honorarium, verschotten, kantoorkosten en BTW.

11. ‘Website’: de homepage, bestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door c.q. voor WBS op het internet; thans bekend onder de URL http://www.wimschuller.nl / http://www.wimschuller.com

Algemeen (Toepasselijkheid)

Artikel 2

1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle door gebruiker te aanvaarden en uit te voeren opdrachten tot juridische en/of redactionele dienstverlening en zullen ook van (uitsluitende) toepassing zijn op vervolg- of aanvullende opdrachten van opdrachtgever.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen zich ten opzichte van de opdrachtgever van WBS op deze Algemene Voorwaarden beroepen.

3. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor gebruiker slechts verbindend indien en voor zover WBS zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. Indien gebruiker akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende bepalingen, blijven, ook al wordt dat niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Aanbiedingen en offertes

Artikel 3

1. Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het aanbieden van diensten / adviezen / producten / informatie door middel van de website.

2. De website van gebruiker geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verschotten en kantoorkosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4

1. Wordt met gebruiker tot overeenstemming gekomen, dan wordt van opdrachtgever verwacht een door hem ingevuld en ondertekend exemplaar van het op de website van gebruiker (WBS) opgenomen formulier te overleggen. De opdrachtbevestiging kan ook blijken uit elektronisch (per e-mail) verstrekte ‘concrete’ opdrachten nadat er mondeling overeenstemming is bereikt of worden afgeleid uit de strekking van het met opdrachtgever onderhouden berichtenverkeer.

2. Voor telefonisch verstrekte opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt WBS geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk of in een e-mail door WBS zijn bevestigd. De schriftelijke bevestiging door WBS is bindend tussen partijen.

3. WBS heeft zonder opgave van redenen het recht een opdracht, al dan niet bevestigd, te weigeren zonder daardoor schadeplichtig te zijn tegenover de opdrachtgever of derden.

4. WBS is evenzeer gerechtigd een gesloten overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, de uitvoering van een opdracht, al dan niet bevestigd, te weigeren en een reeds begonnen uitvoering van een opdracht te stoppen zonder opgave van redenen en zonder dat WBS op enige wijze schadeplichtig zal zijn.

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Gebruiker verstrekt opdrachtgever van alle processtukken en inhoudelijke correspondentie een afschrift. Gedingstukken worden in beginsel tijdig in conceptvorm aan de opdrachtgever ter kennisneming en/of beoordeling voorgelegd. Voor het nemen van belangrijke beslissingen zal gebruiker steeds vooraf met de opdrachtgever overleg plegen, tenzij dat praktisch niet goed mogelijk is.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. WBS zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met opdrachtgever of diens gemachtigden., ten behoeve van wie die derden worden ingeschakeld. WBS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op eerste verzoek althans tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn. WBS aanvaardt geen aansprakelijkheid indien en zolang de opdrachtgever zijn informatieverplichtingen niet nakomt.

6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Wijziging van de overeenkomst

Artikel 6

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Contractsduur; uitvoeringstermijn

Artikel 7

1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Honorarium

Artikel 8

1. Opdrachtgever is voor uitvoering van de verstrekte opdracht aan WBS honorarium, verschotten, kosten die daarnaast voor het uitvoeren van de overeenkomst moeten worden gemaakt (o.m. kantoorkosten) en BTW verschuldigd.

2. WBS hanteert de volgende declaratietechnieken welke vooraf met u besproken kunnen worden:

a) Uren x tarief (standaard);

Afrekening vindt plaats op basis van de werkelijk bestede tijd.

b) Resultaatafhankelijk tarief;

Bij toepassing van een resultaatsafhankelijk tarief, dat dikwijls wordt verward met het no cure no pay-systeem, wordt altijd een basis-uurtarief overeengekomen. Dit uurtarief wordt altijd op een lager niveau vastgesteld dan het gebruikelijke tarief. Afhanke­lijk van het behaalde resultaat kan het uurtarief vervolgens achteraf worden verhoogd tot een ni­veau dat hoger ligt dan het standaarduurtarief.

c) Vaste prijs;

Bij een vaste prijsafspraak wordt een vast honorarium overeengekomen voor de door de rechtskundig adviseur of tekstschrijver te verrichten werkzaamheden. Als de opdracht eenmaal is verstrekt, dan weet cliënt precies waar hij aan toe is. Deze tech­niek kan alleen worden toegepast als de werkzaamheden exact kunnen worden afgebakend, hetgeen dikwijls problematisch is.

d) Combinatie van technieken;

Onder omstandigheden is het mogelijk ‘uren x tarief’ overeen te komen met een ‘maximale hoogte’. Ook is het in incidentele gevallen mogelijk een ‘deel van het te verrichten werk tegen vast tarief’ over een te komen en het ‘andere deel afhankelijk van het te behalen resultaat’ te declareren.

3. Ofschoon er diverse declaratietechnieken kunnen worden toegepast, zal het honorarium, tenzij anders wordt bepaald, worden vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Het gebruikelijke uurtarief bedraagt € 95,--(Zegge: vijf en negentig euro (uurtarief 2014-2015)) per uur, exclusief BTW, en wordt berekend per 5 minuten. De bijkomende kosten, zoals leges; griffierechten; registratiekosten; kopieerkosten; telefoon en fax; reiskosten; inzet derden, enz. zijn niet in het tarief inbegrepen.

5. Indien de opdracht met spoed moet worden uitgevoerd, kan voor overwerk, werk dat buiten reguliere kantoortijd wordt verricht, een afwijkend tarief in rekening worden gebracht.

6. De werkzaamheden worden in de regel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7. WBS zal de overeengekomen werkzaamheden en de daarmee verbonden kosten, al dan niet bij voorschot, tussentijds en bij beëindiging van de opdracht bij declaratie in rekening (kunnen) brengen. Betaalde voorschotten worden verrekend met de laatste declaratie. WBS is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten zolang een voorschot of een tussentijdse declaratie niet integraal is voldaan.

8. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

9. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

10. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

11. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij WBS te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard.

12. Voor het voeren van een eerste, oriënterend gesprek ter beoordeling van de vraag of u een zaak hebt en om te kunnen bepalen of u uw belangen wilt laten behartigen door WBS en of WBS voor u van dienst kan zijn, worden voor de eerste 90 minuten (zegge negenig minuten) geen kosten in rekening gebracht. WBS kan als mobiele huisjurist de opdrachtgever voor een dergelijk onderhoud desgewenst ook op diens werklocatie bezoeken. Daarvoor worden vervoerskosten in rekening gebracht.

13. Interessenten, potentiële opdrachtgevers, kunnen op proef gebruik maken van de juridische ondersteuning die WBS biedt. In het kader van een kennismaking kunnen (rechts)personen telefonisch of per e-mail kosteloos advies aanvragen. WBS verstrekt hen op aanvraag, zo vaak als men maar wil, heldere informatie over de voorgelegde rechtsvraag met een maximum van vijf en veertig minuten per onderwerp. Mochten deze vijf en veertig minuten te krap bemeten blijken te zijn om de (rechts)persoon volledig op zijn / haar wenken te kunnen bedienen, en wordt aangegeven dat er prijs wordt gesteld op aanvullende dienstverlening, dan kan gebruiker de (potentiële) opdrachtgever altijd een zeer concurrerende prijsopgave doen volgens het in de hier voorliggende Algemene Voorwaarden bepaalde.

14. Potentiële opdrachtgevers kunnen in het kader van een kennismaking eveneens ‘proefopdrachten’ verstrekken tot bijvoorbeeld het samenstellen van een nieuwsbrief of het notuleren of verslaan (verslaglegging) van een vergadering (branchevereniging) of workshop. Voor deze diensten, die tegen een door gebruiker en opdrachtgever nader overeen te komen tarief kunnen worden afgenomen, kan later eventueel een abonnementstarief, een ‘vaste’ prijs voor een nader vast te stellen periode, worden overeengekomen.

Betaling

Artikel 9

1. Tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen dient iedere declaratie van gebruiker te zijn voldaan binnen uiterlijk 21 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever als debiteur – en/of derde die zich voorafgaand aan de opdrachtaanvaarding tot (mede-) debiteur heeft gesteld – van rechtswege in verzuim is. In dat geval is de debiteur een vertragingsrente ter hoogte van het bepaalde in artikel 6:119a BW verschuldigd.

2. Indien de debiteur in verzuim is, is de gebruiker, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten totdat integrale betaling heeft plaatsgevonden.

3. Debiteur heeft geen beroep op opschorting, verrekening en/of korting.

Incassokosten

Artikel 10

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Onderzoek, reclames

Artikel 11

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren teneinde het verzuim te repareren en de schade af te wenden dan wel deze zoveel mogelijk te kunnen minimaliseren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 15 (‘Aansprakelijkheid’) bepaalde.

4. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties dienen van een schriftelijke motivatie voorzien binnen veertien dagen na factuurdatum bij WBS te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard.

Opzegging

Artikel 12

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Opschorting en ontbinding

Artikel 13

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien:

a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst tegenover WBS dan wel door WBS ingeschakelde derden niet of niet volledig nakomt.

b) na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c) opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Indien WBS gebruik maakt van zijn recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang middels een aangetekend schrijven te ontbinden omdat de opdrachtgever tegenover WBS dan wel door WBS ingeschakelde derden niet of niet behoorlijk nakomt, is WBS alsdan niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van zodanige ontbinding.

3. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Artikel 14

1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Aansprakelijkheid

Artikel 15

1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Bij de uitvoering van aanvaarde opdrachten zal gebruiker de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Gebruiker zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door gebruiker richt zich uitdrukkelijk alleen tot cliënt / opdrachtgever van WBS en niet tot bij cliënt betrokken derden.

3. Gebruiker staat niet in voor het bereiken van het door cliënt beoogde resultaat.

4. Gebruiker staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van producten / adviezen / diensten / informatie door cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken. Indien het gaat om een algemeen, althans in ruime kring, beschikbaar gestelde (periodieke) (nieuws-) uitgave, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betreffende websiterubriek(en), staat WBS evenmin in voor de inhoudelijke juistheid van de hierin gedane mededelingen.

5. Noodzakelijke inschakeling van derden geschiedt altijd voor rekening en risico van opdrachtgever. Voor eventuele tekortkomingen van ingeschakelde derden is WBS niet aansprakelijk.

6. Indien cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat WBS in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan gebruiker. WBS zal in voorkomende gevallen door cliënt een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen.

7. Cliënt erkent dat de werkzaamheden van WBS deels een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van WBS en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen, sluit WBS de aansprakelijkheid ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit.

8. Mocht er op WBS aansprakelijkheid komen te rusten voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 4.500. (Zegge: vierduizend vijfhonderd euro).

9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

12. Mocht op WBS door of bij de uitvoering van een aanvaarde opdracht te eniger tijd aansprakelijkheid komen te rusten, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder een afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

Vrijwaringen

Artikel 16

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Risico-overgang

Artikel 17

Het risico van verlies of beschadiging van de diensten / adviezen / producten / informatie die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Overmacht

Artikel 18

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Gebruiker acht zich in elk geval niet gebonden aan levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van WBS, extreme weersomstandigheden, uitval van elektriciteit, uitval van (tele)communicatiemiddelen en/of ICT-toepassingen.

4. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Geheimhouding

Artikel 19

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Privacy en discretie zijn bij WBS gewaarborgd; WBS heeft jegens derden een geheimhoudingsplicht. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Artikel 20

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, bezit en behoudt WBS de auteursrechten op al zijn producties, waartoe o.m. behoren de door WBS vervaardigde brieven, processtukken, adviezen, notities, artikelen en alle concepten daarvan.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Voorzover deze derden niet als opdrachtgever van gebruiker kunnen worden aangemerkt, kan uit deze terbeschikkingstelling voor gebruiker nimmer enige verantwoordelijkheid, hoe ook genaamd, ontstaan.

4. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geschillen

Artikel 21

1. Eventuele geschillen ten aanzien van de door gebruiker en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht en de uitleg van de inhoud en strekking van de hier voorliggende, van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht worden beslecht.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen voorzien van een schriftelijke toelichting binnen veertien dagen na factuurdatum bij WBS te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard.

4. Alle vorderingsrechten die de opdrachtgever jegens WBS kan inroepen, vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten.

Toepasselijk recht

Artikel 22

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 23

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
WBS Bureau voor Juridische en Redactionele Dienstverlening
gevestigd aan de John F. Kennedylaan 27, 3451 ZD te Vleuten
Telefoon: 030 2614657
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
OF
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: http://www.wimschuller.nl / http://www.wimschuller.com
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer:
30 20 37 75.

Versie (aangepast): 22 mei 2009

Schermafbeelding_2013-06-05_om_12.16.32.jpg© 2013 WBS Bureau voor Juridische en Redactionele Dienstverlening
John F. Kennedylaan 27  
3451 ZD Vleuten
T: 030-261 46 57
F: 030-261 46 92
M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.