Secretariaatsvoering

Bestuurders van o.m. branche- en beroepsverenigingen kunnen bij WBS terecht voor zowel juridische advisering op enkele nader aangeduide rechtsterreinen als secretariële ondersteuning.

Secretariaatswerkzaamheden

Deze behelzen:

 • Het fungeren als contact- en postadres; telefoonservice;
 • postbehandeling (inkomend / uitgaand) en reproducties;
 • het reserveren van vergaderruimte;
 • het voorbereiden van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, commissie-en werkgroepoverleggen (het verantwoordelijk zijn t.a.v. de agendavoering);
 • het zorg dragen voor een accurate verslaglegging van voornoemde bijeenkomsten;
 • het zelfstandig uitvoeren van acties die voortvloeien uit de Actie- en Besluitenlijst;
 • het verzorgen van beleidsmatige en andere correspondentie; het schrijven van het jaarverslag, het redigeren van nieuwsbrieven; het verzorgen van mailings;
 • beheer van de ledengegevens; het onderhouden van ledencontacten en relatiebeheer;
 • adressenbeheer; archiefbeheer;
 • websitebeheer (CMS); moderator forum.
 • het signaleren en in kaart brengen van belangrijke ontwikkelingen en trends in of voor uw branche. 

Speciaal kennismakingstarief en proefopdrachten

N.B.: De tarieven voor notuleerservices en andere secretariaatsdiensten wijken af van die voor juridische ondersteuning. Er geldt een van te voren vastgeteld bedrag ('fixed price').

Potentiële opdrachtgevers kunnen in het kader van een kennismaking 'proefopdrachten' verstrekken tot, bijvoorbeeld, het notuleren of verslaan (verslaglegging) van een vergadering of workshop. Voor deze diensten, die tegen een door gebruiker (van de Algemene Voorwaarden - WBS) en opdrachtgever nader overeen te komen bijzonder tarief kunnen worden afgenomen, kan later eventueel een alleszins redelijk abonnementstarief, een 'vaste' prijs voor een nader vast te stellen periode, worden overeengekomen.